H 2012 - Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorátusa

NSZGYL
Tartalomhoz ugrás

H 2012

Archívum > Hírek

  A Szent György Lovagrend – egykor és ma.

In_Veritate_Iustus_Sum_Huic_Fraternali_Societati. A Szent György Lovagrend, mint a legrégebbi világi lovagrend megalapítása – az Árpád ház kihalása utáni időkre – 1326-ra datálódik. A kor szellemének és elvárásainak megfelelően a lovagok feladata a kereszténység, az elesettek, és kiszolgáltatottak védelme volt, de emellett ellátták a király kíséretét, a Szent Korona, és az ország védelmét is. Bár a kánonjog és a világi jog alapján jogszerűen megalapított rend soha nem szűnt meg, a kommunista diktatúra alatt Magyarországon tevékenységét nem gyakorolhatta. A diktatúra bukását követően rendi alkotmányának megőrzésével 1990-ben szerveződött újjá. Ma, a Szent György Lovagrend működését biztosító jogokat a lovagrend Kormányzó Tanácsa gyakorolja.

A kommunista diktatúra emlőin szocializálódott emberek, vagy a kereskedelmi televíziók műsorain felcseperedett fiatalok számára talán ódivatúnak tűnik maga a Rend, ismeretlen annak múltja és jelene. A téma megismeréséhez beszélgetőtársaim, lovag Balla Miklós, a Nemzetközi Szent György Lovagrend nagypriorja, és Dr. Erdős Tamás, a Rend történelemkutatója viszik közelebb olvasóinkat.  

„Nunquam retrorsus" ¹

– A történetírók jótékonyan hallgatnak az ősi Sárkányos Lovagrendről, vagy az Arvisura alapján a Nagy Arany Kubilaj Kán által alapított Sárkányos Lovagrend Aranysarkantyús rendjéről, holott létezésükről számtalan írásos emlékünk létezik. Mi az oka, hogy ma mégis a részben az egyház által kreált Szent György Lovagrendről beszélünk, feledve a múltat?

– Pontosítanám a kérdést, a Rendet eredendően ötven felavatott lovag alapította. Életre hívásának politikai indíttatását az adta, hogy Károly Róbert általuk kívánta megerősíteni, fenntartani a hatalmát. Tudni kell, hogy világi és nem az egyház által alapított rendről beszélünk, így a Vatikán jóváhagyására nem is volt szükség.

– Milyen feladatokkal, kihívásokkal néz szembe ma egy lovagrend és tevékenysége mennyire illeszthető be a mai társadalmi viszonyok közé?

– A Rend igyekezett megfelelni a feléje támasztott elvárásoknak az évszázadok során, így részben mindig az adott kor határozta meg a feladatait. Ma jobbára karitatív tevékenységgel, hagyományőrzéssel, adományok gyűjtésével, kultúránk, történelmünk, ápolásával foglalkozik, ez utóbbihoz kapcsolódóan katonai hagyományaink életben tartása is a feladataink közé tartozik.

– Az első lovagrendek egyházi támogatásával jöttek létre, így aztán magától értetődő módon, bizonyos értelemben az adott kor szellemiségét irányító egyházak hatalmi törekvéseinek eszközeivé váltak, gondoljunk csak a keresztes háborúkra. Mennyire független ma a lovagrend, van-e valami súlya a politikai, vagy egyszerűen akár csak a közéletben?

– Természetesen független a pártoktól, a politikától, és ilyen formában, ebben az értelemben, közvetlenül nincs hatással a mindennapjainkra. Természetesen a tagságunk társadalomban elfoglalt helyén megjelenítődik a Rend szellemisége, erkölcse, és ez talán elősegíti a nemzet, az ország boldogulását, felemelkedését.

– Néhány gondolat erejéig beszéljünk a rendi alkotmány lényegi elemeiről.

– A magyarországi szervezet Rendi alkotmányának alapjául a magyar alkotmány, a magyar jogrend szolgál. Biztosítandó legitimitását, az 1947 óta érvényes - nem kifejezetten nemzeti érdekeket szolgáló - alkotmánynak megfelelően, jogi értelemben, szervezeti formába kényszerült. Ennek figyelembe vétele mellett lettek meghatározva a Rend belső működését biztosító jogszabályok, melyek kezdve a szervezet felépítésétől a működési terület egészét áthatják.

– Van-e valamilyen a kapcsolatuk az elcsatolt területeken, a külországokban alapított rendekkel, és ha igen, akkor miben nyilvánul meg a kapcsolattartás?

– Miután a Nemzetközi Szent György Lovagrendről beszélünk, így el kell mondanom, hogy nem csak az elcsatolt területeken élő Rendekkel állunk kapcsolatban, hanem a világ számos országában működő szervezettel kapcsolatban állunk. A külországokban hasonló feladatokkal néznek szembe a rendtársaink, így a feladataik is közel azonosak. Ebben segítjük egymás tevékenységét, és így még országaink kapcsolatainak javításának is részeseivé válunk ezen keresztül.

– Minden alapítvány, szervezet, egyház, vagy rend működtetése pénzbe kerül. Hogy tudják megteremteni az ehhez szükséges forrásokat, kapnak-e valami támogatást?

– Állami támogatásban természetesen nem részesülünk, a működésünkhöz szükséges erőforrásokat a tagság, a támogatók, és a szimpatizánsok támogatásával tudjuk biztosítani.

– A rend tagjai egy magasabb erkölcsi és szellemi értékrendet, magatartásformát képviselnek. Minek alapján történik a leendő rendtársak kiválasztása?

– A legelső és talán a legfontosabb az, hogy a jelölt a keresztény értékrendet vallja magáénak, rendelkezzen azokkal az erkölcsi normákkal, melyek elvárásként jelennek meg tagjainknál. Nem feltétel a származás, az etnikai hovatartozás, csak a belső értékek számítanak és a tenni akarás.

Akár végszónak is tökéletes, tanulságos a válasz.
Sokan pusztán csak egy letűnt világ reinkarnációját látják a magyarországi lovagrendek újraélesztésében, de ha figyelembe vesszük annak örökségét, belső értékeit, küldetését, akkor rá kell ébrednünk, hogy ebben a velejéig romlott, korrupt társadalomban sokkal nagyobb szükség van erre, mint azt a rend 1326-os megalapításakor gondolhatták volna.

Botz Domonkos

¹ Nunquam retrorsus / Soha nem visszafordulni


  A Nemzetközi Szent György Lovagrend lovagavató ünnepsége
Dunaszerdahely, 2012.04.28.
 
2012. április 28-án, szombaton a felvidéki Dunaszerdahelyen tartotta immár hagyományos lovagavató-ünnepségét a Nemzetközi Szent György Lovagrend. A lovagrend a Károly Róbert által kialakított hagyományokat követő egyetlen magyar alapítású világi és katonai lovagrend.
Az avatandó novíciusok, a lovagrend megjelent elöljárói, valamint a meghívott rendek képviselői, közöttük Dr. lovag Bakos Batu, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend nagymestere, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend és a Vitézi Rend képviselői, a közeli Mezőgazdasági Gimnáziumból vonultak át a Szent István-térre. Innen ünnepélyesen, orgonaszólam kíséretében bevonultak az eseménynek otthont adó Szent György plébánia-templomba, ahol az Örömóda elhangzása után pontban 12:00 órakor kezdetét vette a ceremónia.
A lovagavató szertartás hagyományosan ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet Dr. Herdics György címzetes apát, tiszteletbeli kanonok és dunaszerdahelyi esperes, plébános mutatott be az esperesség papjai segítségével. A szentmise elején köszöntötte a Szent György Lovagrend és a többi lovagrendek képviselőit, paptestvéreit, a felavatandó novíciusokat, a családtagokat, a megjelent kedves híveket, valamint mindazokat, akik összegyűltek, hogy a Jó Istent kérjék, továbbra is tartsa meg őket hitükben Szent György vértanú közbenjárásával, aki Dunaszerdahely városának és ennek a templomnak a védőszentje.
A homíliában Szent György élete és vértanúsága került méltatásra. Szent György a római hadsereg ifjú katonatisztje volt. Diokletianus császár idejében élt, abban az időben, amikor minden eszközzel üldözték a keresztényeket. Miután Szent Györgyöt a legkegyetlenebb kínzásokkal sem tudták rábírni, hogy térjen el hitétől, 303-ban kínhalált szenvedett. „Diokletianus császár lemondása után derült ki, hogy a birodalom húsz százaléka, azaz minden ötödik lakosa keresztény volt. Ez azért volt lehetséges, mert a keresztényeket egy olyan ember erősítette hitükben, aki nem a földi értékek szerint próbált élni, hanem a Krisztus által hirdetett Istenben való hit szerint, és ezért hajlandó volt az életét is feláldozni. Ezt a vértanút választották védőszentjüknek és példaképüknek azok a lovagok, akik részére I. Károly király 1326-ban Szent György ünnepén létre hozta a hitükhöz és az országukhoz hű vitézek rendjét. Küldetésük az volt, hogy védjék az országot, védjék az egyházat, védjék a keresztény értékeket“ – hangzott el a homíliában.
A szentmise a Pápai és a Magyar Himnusszal ért véget. Utána Dr. lovag Bakos Batu, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend nagymestere kíséretével kivonult a Szent Korona hű másával és a koronázási ékszerekkel.
A lovagavató szertartás ünnepi beszédekkel folytatódott. Elsőnek Tadeusz Kaczor, a Nemzet­közi Szent György Lovagrend Nagymestere (Lengyelország) szólalt fel. Rövid szónoklatában kiemelte, hogy a Szent György lovagok legfőbb erényei közé a hit, becsület, bátorság, lojalitás, együttérzés, önfegyelem, udvariasság, a közösség javára vállalt hasznosság tartoznak. A lovagrend tevékenységét illetően elmondta, hogy az egyes jótékonysági és egyéb rendezvényekből befolyt pénzösszeget a lovagrend ifjúsági táborok szervezésére és jótékonysági célokra fordítja a nehéz helyzetbe került embertársaink megsegítésére. Beszéde befejező részében a nagymester minden rendtársnak sok sikert kívánt a magán és rendi életében.
Ünnepi beszédében Dr. Nagy Frigyes, a Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorja köszönetét fejezte ki azoknak, akik jóvoltából az avatási ünnepség a dunaszerdahelyi plébánia-templomban megvalósulhatott. Külön köszönet illeti Dr. Herdics György apát - kanonok és dunaszerdahelyi esperes – plébános urat, Tadeusz Kaczor nagymester Urat, akiről – ahogy a szónok elmondta – a történelem külön fejezetet fog írni, valamint Kulcsár Tibort, a Szlovákiai Nemzetközi Szent György Lovagrend Fő kancellárját és nejét, Dr. Kulcsár Andreát, a dunaszerdahelyi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola igazgató-helyettesét.
Felszólalásának további részében a nagyprior részletesen foglalkozott a Nemzetközi Szent György Lovagrend céljaival és küldetésével. Élve a húsz évvel ezelőtt megfogalmazott és elfogadott jelmondattal elmondta, hogy a lovagrend célja egy a nemes eszméktől vezérelt új, szebb, jobb világ megteremtése, amely nem a gyűlölet, a gyarlóság és az erőszak világa, hanem a szeretet, a megértés és a testvériség világa. Egy olyan világ megteremtése, amely az evangélium szellemére épül. Az 1990-ben elfogadott rendi Alkotmány értelmében a Nemzetközi Szent György Lovagrend a keresztény értékrendre épül. Lovagrendünk célja a hagyományápolás, történelmi évfordulók megünneplése, történelmi kutatások közzé tevése oktatás, tudományos összejövetelek szervezése, adományok és egyéb rendezvények szervezése.
Dr. Nagy Frigyes Szlovákiai Nagyprior végezetül meggyőződését fejezte ki az iránt, hogy a dunaszerdahelyi Szent György-nap, benne a mai szép, mozgalmas ünnepség is erőt és lendületet ad a Nemzetközi Szent György Lovagrendnek, továbbá kedvet és lelkesedést ad rendtásainknak és támogatóinknak. Az újonnan felavatandó novíciusokra a Jó Isten áldását kérte és hosszú és boldog társadalmi és lovagi életet kívánt nekik.
A felszólalások után következett az ünnepség fénypontja – a novíciusok felavatása. A  Nemzetközi Szent György Lovagrend lovagi esküjében a novíciusok Isten színe előtt arra tettek esküt, hogy mint a  lovagrend lovagjai, dámái, a lovagrendet mindig és minden körülmények között segítik. Támogatják a rászorulókat és gyámolítják az elesetteket. Mint a lovagrend tagjai megígérték, hogy hűséges és engedelmesek lesznek, mindent megtesznek, ami erőjükből telik, hogy hozzájáruljanak a lovagrend dicsőségéhez, védelmezéséhez, fejlődéséhez, támogatásához és hasznosságához. Soha nem tesznek semmit, ami ártana a tiszteletnek, mindig hűségesek lesznek, lovagként viselkednek úgy, ahogy az egy vitézhez illik és tiszteletreméltó embertől elvárható.
A lovaggá ütési ceremóniát Tadeusz Kaczor nemzetközi nagymester végezte el az egyes országok nagypriorjai közreműködésével, akik Szlovákia részéről Nagy Frigyes, Magyarország részéről Balla Miklós voltak. A novíciusok felszólításra egyenként az avatást végző nemzetközi nagymester színe elé járultak, aki a „Viseld ezt az ütést, de többet egyet sem, Istenért, a hazáért és a rendért” szavak elhangzása után az avatási karddal megütötte az előtte térdelő lovagjelölt mindkét vállát, majd az országos nagyprior átadta neki a tagságról szóló diplomát.
A lovagavatási szertartás után a lovagrend új tisztségviselőinek kinevezése és a kitüntetések adományozása következett. A Nemzetközi Szent György Lovagrend Dr. Herdics György címzetes apátnak a Lovagrend Nagy Csillag érdemrendjét adományozta. A további kitüntetettek között az eddig végzett munkásságuk elismerésekért Kulcsár Tibor Szlovákiai Nagykancellár és Dr. Kulcsár Andrea voltak.
A lovagavató ünnepség hivatalos része a Szózattal és az azt követő ünnepélyes kivonulással a  plébánia-templomból ért véget. „Lovagrendünk életének mai eseményére első alkalommal került sor a dunaszerdahelyi Szent György plébánia-templomban, amely egyben a Szlovákiai Nemzetközi Szent György Lovagrend központi temploma. Remélem, hogy ez a mai rangos rendezvény nem csak a városra nézve lesz pozitív kihatással, hanem kedvezően befolyásolja a további rendi életünket a nyilvánosság széles köreiben is, hiszen a társadalom széleskörű bevonása a Rendi Alkotmányunkban megfogalmazott célkitűzéseink elérése érdekében az egyik legfontosabb prioritásaink közé tartozik“ – nyilatkozott szerkesztőségüknek Dr. Nagy Frigyes Szlovákiai Nagyprior.
Az avatási ünnepség után díszebédre voltak hivatalosak az újonnan felavatott lovagok és hoz­zá­tar­tozóik. A díszebéden ünnepi köszöntőt mondott Dr. lovag Nagy Frigyes, a Nem­zet­közi Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorja és lovag Balla Miklós, a Nem­zetközi Szent György Lovagrend Magyarországi Nagypriorja.
Mivel Szent György egyúttal Dunaszerdahely város védőszentje is, a város és az egyház immár hagyományosan megrendezte a Szent György-napi bált is. Az esti rendezvényre a Mezőgazdasági Gimnáziumban került sor, amely a lovagrend elöljárói, a rendtársak és családtagjai, valamint Dunaszerdahely polgárai társaságában, fergeteges hangulatban éjfélig tartott.
 
Szöveg és fényképek: PM
Vissza a tartalomhoz